Oznam o poskytnutí dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja

 

                                                                  

Oznam o poskytnutí dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja

29.4.2017 nadobudla platnosť zmluva o poskytnutí dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Stratégie CLLD MAS Združenie Dolný Žitný ostrov. Nenávratný finančný príspevok budú môcť žiadať obce, občianske združenia registrované ppodľa zákona č. 83 s pôsobnosťou na obecnej úrovni, spoločenské organitzácie a podniateľské subjekty.

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP

Oznam o poskytnutí dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja

23.09.2016 bola podpísaná zmluva o poskytnutí dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Stratégie CLLD MAS Združenie Dolný Žitný ostrov. Nenávratný finančný príspevok budú môcť žiadať obce, občianske združenia registrované podľa zákona č. 83 s pôsobnosťou na obecnej úrovni, spoločenské organizácie a podnikateľské subjekty.

Fórum na vyhľadávanie partnerov - Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko

 

 

Vážená pani, vážený pán,


Regionálne združenie Váh - Dunaj – Ipeľ v spolupráci s Európskym zoskupením územnej spolupráce Rába – Dunaj – Váh a Miestnou akčnou skupinou Združenie Dolný Žitný ostrov  si Vás dovoľujú pozvať na podujatie s názvom “Fórum na vyhľadávanie partnerov“   Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, ktoré sa uskutoční dňa 2. marca 2017 (štvrtok) od 10:00 hod. v priestoroch Konferenčnej sály Dôstojníckeho pavilónu v Komárne (Pevnostný rad 1, 945 01 Komárno).
V prílohe sa nachádza Záväzná prihláška, predbežný Program podujatia a Formulár žiadosti o vyhľadanie partnera.
Podujatie je realizované ako aktivita v rámci projektu s názvom „Budovanie partnerstiev pre rozvoj prihraničného regiónu Váh - Dunaj - Ipeľ“. Tento projekt bol podporený z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
Tešíme sa na Vašu účasť.
S pozdravom
Ing. István Domin, v.r.
predseda predsedníctva
/domain/maszdzo/files/partner-search_sk_formular.docx

/domain/maszdzo/files/program_navrh_sk.pdf

/domain/maszdzo/files/zavaezna-prihlaska.pdf

/domain/maszdzo/files/pozvanka.pdf