Výzva 1/2019 MAS ZDŽO na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP

Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV vyhásia výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci implementácie opatrení Stratégie CLLD Miestnej akčnej skupiny ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV na roky 2016-2023, a to pre nasledovné opatrenia/podopatrenia:

Opatrenie 7: Základné služby a obnova dedín
Podopatrenie 7.2: Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.
Podopatrenie 7.4: Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.
Podopatrenie 7.5: Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie.
Oblasť praxe:

Opatrenie 6: Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti
Podopatrenie 6.4: Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

Opatrenie 4: Investície do hmotného majetku
Podopatrenie 4.1: Podpora pre investície do poľnohospodárskych podnikov

Účelom výzvy na výber OH je zostavenie zoznamu odborných hodnotiteľov s cieľom zabezpečiť kvalitný, objektívy a transparentný hodnotiaci proces.

1.2 Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 30.09.2019

Výzva s prílohami je záujemcom prístupná v časti DOKUMENTY.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020. Kód Výzvy: MAS_094/7.5/1

Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ ostrov výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS ZDŽO) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie: 7.5  – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj)

Dátum vyhlásenia výzvy: 1.7.2019

Dátum uzavretia výzvy: 30.9.2019

Váš produkt/výrobok si zaslúži značku PODUNAJSKO - DUNAMENTE

Podunajsko má svoj neopakovateľný charakter daný prírodným bohatstvom, kultúrou a dlhoročnými tradíciami obyvateľov. Aj produkty/výrobky pochádzajúce z nášho územia nesú časť tradícií - je do nich vložená práca podunajských poľnohospodárov/remeselníkov, aj časť ich srdca. Zavedenie značky PODUNAJSKO - DUNAMENTE pre produkty/výrobky, ktorá garantuje ich podunajský pôvod, je jednou z ciest ako zviditeľniť produkciu miestnych výrobcov. A to v očiach domácich a j turistov.

Značka garantuje, že Váš výrobok je:

- vyrobený na území Podunajska,

- jedinečný a kvalitný,

- šetrný k životnému prostrediu.

Ak ste poľnohospodár, potravinársky producent, včelár, vinár, remeselník, ľudový umelec, výrobca z PODUNAJSKA, zapojte sa do našej Výzvy:

/domain/maszdzo/files/vyzva_podunajsko_znacka-kvality.pdf

Prvých 50 schválených záujemcov môže v roku 2018 užívať značku BEZPLATNE.

Značka Vám okrem pocitu, že ste súčasťou podunajskej rodiny miestnych výrobcov :) prinesie propagáciu doma i v zahraničí.

Vyplnené žiadosti:

/domain/maszdzo/files/podunajsko_ziadost.doc

zašlite prosím poštou s prílohami najneskôr do 15.2.2018.

Viac informácií Vám poskytneme na tel. číslach: 0917 329 715; 035/7733105, resp. mailom na mas.dolnyzitnyostrov@gmail.com.

Tešíme sa na Váš záujem!

Výzva NSK/LEADER1/2020-Op12

Miestna akčná skupina Združenie Dolný Žitný ostrov (ďalej len „MAS ZDŽO“), vyhlasuje dňa 4.2.2020 na základe rozhodnutia Výkonného orgánu MAS ZDŽO - Výzvu na predkladanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu v rámci Opatrenia 1. a Opatrenia 2. Nástroja 1 LEADER NSK na rok 2020, v termíne od 04.02.2020 do 03.03.2020 pre opatrenia:

1. Podpora držiteľov regionálnej značky kvality
2. Podpora činnosti združení a spolkov

Prijímanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu počas pracovných dní od 4.2.2020 do 3.3.2020 v čase od 8:00 do 15:00 v kancelárii MAS ZDŽO Nádvorie Európy č. 52, Dom Írsko, 945 01 Komárno.

Prílohy:
 

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja - Nástroj 1 LEADER NSK

Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja – Nástroj 1 LEADER NSK v znení Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 9/2018 (Úplné znenie) vyhásil dňa 21.1.2020

VÝZVU NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja - Nástroj 1 LEADER NSK.

Oprávnení žiadatelia (aj naša MAS ZDŽO) môžu predložiť na odbor strategických činností Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja žiadosť o poskytnutie dotácií na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja - Nástroj 1 LEADER NSK prostredníctvom elektronickej služby.

Termín uzávierky predkladania žiadostí o poskytnutie dotácií je 06.05.2020.
 

https://www.unsk.sk/zobraz/obsah/11391