Projekt Regional brands of quality

 

 

Projekt Regional brands of quality je realizovaný v rámci Medzinárodného Vyšehradského fondu a je zameraný na uplatňovanie a podporu regionálnych značiek kvality, ktoré propagujú regionálne produkty a služby. Cieľom ich zavádzania je podporiť regionálnych výrobcov a poskytovateľov služieb pri neustálom zvyšovaní kvality ich produktov a podporiť regionálnu ekonomiku.

Na pripravovanom trojdňovom workshope, ktorý sa v rámci projektu uskutoční na jeseň 2012 máme snahu vytvoriť spoluprácu medzi jednotlivými regiónmi krajín V4 a iniciovať vznik partnerstiev. Vzájomná spolupráca, ktorá bude pokračovať aj po skončení projektu a výmena skúseností z tejto oblasti zabezpečí zvýšenie kvality manažmentu regionálnych značiek kvality a bude viesť k vyššej konkurencieschopnosti regiónov.

Zároveň pripravíme 24 stranovú publikáciu, ktorá ponúkne príklady osvedčených postupov uplatňovania značiek kvality zo zúčastnených krajín.

 

Regional Project brands of quality is implemented within the International Visegrad Fund and is focused on implementation and support of regional brands of quality to promote regional products and services. The aim is to support the implementation of regional producers and service providers to improve the quality of their products continuously and promote the regional economy.

The upcoming three-day workshop  on that the project (autumn 2012), we have made efforts to establish cooperation between the regions V4 and initiate the formation of partnerships. Mutual cooperation, which will continue after the project and exchange of experience in this area will increase the quality of management of regional brands and quality will lead to more competitive regions.

At the same time the 24-page publication will be prepared, which offers examples of best practice related to application of quality brands from participating countries.

 

Partnermi projektu sú - Partners of the project:

Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség, Hungary, www.vercse.hu,

Connectionpoint sp. z o.o., Poland, www.connectionpoint.eu,

Asociace regionálních značek, o.s., Czech republic, www.arz.cz,

MAS "Hídverő - Most priateľstva", Slovakia, http://mashidveromostpriatelstva.webnode.sk/

 

Medzinárodný Vyšehradský fond - International Visegrad Fund www.visegradfund.org