Local Action Groups for Better EU Communities - event in Pazin in Croatia

                                                                            

Within the project “Local Action Groups for Better EU Communities”, representatives of Local Action Group Association Dolný Žitný ostrov together with project partners from Italy, Croatia, Slovenia, Bosnia and Herzegovina, Romania, Poland, Czechia participated at the event organized by the lead partner of the project “Središnja Istra”. The event was held in the town of Pazin in Croatia from 22nd till 24th July 2015. Within the event, the project partners presented their organizations and its activities in detail, experiences with Programme LEADER and EU financed projects, exchanged experiences, know-how and best practices. Participants got acquainted with each other, befriended and established cooperation. The last day of the event, the representatives of the partner organizations signed cooperation agreement. Seven more events will be held within project, each event in a different project partner country.

Miestne akčné skupiny pre lepšie Európske komunity - podujatie v meste Pazin v Chorvátsku

                                            

Zástupcovia Miestnej akčnej skupiny Združenie Dolný Žitný ostrov sa spolu s partnermi z Talianska, Chorvátska, Slovinska, Bosny a Hercegoviny, Rumunska, Poľska, Čiech zúčastnili podujatia organizovaného v rámci projektu „ Miestne akčné skupiny pre lepšie európske komunity“. Podujatie sa uskutočnilo v dňoch 22. – 24. Júla 2015 v meste Pazin v Chorvátsku. Podujatie organizoval hlavný partner projektu Miestna akčná skupina „Središnja Istra“. V rámci trojdňového podujatia, zástupcovia partnerských organizácií predstavili svoje organizácie a ich aktivity, skúsenosti s programom LEADER a projektmi financovanými EÚ, vymenili si skúsenosti, know-how a príklady dobrej praxe. Účastníci sa bližšie spoznali, spriatelili a posledný deň zástupcovia všetkých organizácií podpísali zmluvu o spolupráci. V rámci projektu sa projektoví partneri zúčastnia ešte 7 podujatí. Každé podujatie sa bude konať v inej partnerskej krajine.Miestne akčné skupiny pre lepšie Európske komunity - podujatie na južnom Slovensku

 

 

10.-12. Júla 2015 sa stretli na juhu Slovenska miestne akčné skupiny z ôsmych krajín v rámci projektu „Miestne akčné skupiny pre lepšie Európske komunity“ financovaného z programu Európa pre Občanov pod opatrením družobné partnerstvá miest. Toto trojdňové podujatie organizovala Miestna akčná skupina Združenie Dolný Žitný ostrov pod vedením predsedkyne Ing. Rozálie Szalay.
V rámci pripraveného programu účastníci okrem workshopov, na ktorých si vymenili skúsenosti s projektmi LEADER a EÚ programami, navštívili Komárňanskú pevnosť, členské obce MAS Združenia Dolný Žitný ostrov, Rímske a národopisné múzeum Kelemantia, pozostatky Rímskeho vojenského tábora v Iži, zažili atmosféru Žitno-ostrovných slávností ľudovej piesne a tanca v Klížskej Nemej. Podujatia sa zúčastnili partneri z Chorvátska, Slovinska, Poľska, Čiech, Bosny a Hercegoviny, Rumunska, Talianska a samozrejme zo Slovenska „Miestna akčná skupina Združenie Dolný Žitný ostrov“, ktorá celé podujatie organizovala.
 

Local Action Groups for Better EU Communities - event in Southern Slovakia

         

Local Action Groups from 8 European states participated at the 3-day event from 10th to 12th 2015 in Southern Slovakia. The event was held within project „Local Action Groups for better EU Communities“, financed from Europe for Citizens Programme under measure Networks of Towns. The event was organized by the Local Action Group Association Dolný Žitný ostrov and its chairwoman Rozália Szalay. Participants introduced their LAGs, their operation and activities, further they have exchanged best practices, experiences with the LEADER projects and successful projects financed by EU, visited Fortress in Komárno, Roman and Ethnographic Museum Kelemantia in Iža, Rye Island Folk Song and Dance Celebration in Klížska Nemá. Participants were shown the outputs and results of the successfully implemented projects of the LAG Association Dolný Žitný ostrov. The event was attended by LAG members from Croatia, Slovenia, Poland, Czechia, Bosnia and Herzegovina, Romania, Italy and naturally from Slovakia.

Projekt „Miestne akčné skupiny pre lepšie Európske komunity“ spolufinancovaný z Programu Európa pre občanov

Miestna akčná skupina Združenie Dolný Žitný ostrov je partnerom v projekte s názvom „Miestne akčné skupiny pre lepšie Európske komunity“, ktorý financuje Európska únia v rámci Programu Európa pre občanov pod opatrením družobné partnerstvá miest.
Hlavným partnerom projektu je „Miestna akčná skupina Sredisnja Istra“ z Chorvátska. Do projektu sú zapojené ďalšie MAS, rozvojové, občianske a spoločenské organizácie podporujúce regionálny rozvoj na miestnej úrovni. Spolu 18 partnerov z 9 krajín, a to z Chorvátska, Slovinska, Bosny a Hercegoviny, Rumunska, Poľska, Talianska, Čiech, Litvy a zo Slovenska. V rámci projektu sa bude konať 9 trojdňových podujatí v deviatich krajinách projektových partnerov. Na podujatiach si účastníci budú vymieňať skúsenosti z oblasti zapájania občanov do regionálnych rozvojových aktivít, prezentovať príklady dobrej praxe a spôsoby zlepšenia transparentnosti a demokracie v politike komunít. Súčasťou podujatí budú diskusie na témy ako kultúra a kultúrne dedičstvo, rozvoj vidieka, ochrana životného prostredia a mladí podnikatelia. Okrem toho účastníci predstavia EU programy a projekty, ktoré úspešne realizovali. Predstavia príklady dobrej praxe prístupu LEADER a spôsoby zapojenia dobrovoľníkov do regionálneho rozvoja. Projektoví partneri sa budú usilovať o to, aby stratégie a aktivity miestnych akčných skupín odzrkadľovali potreby a túžby občanov.
Realizácia projektu začína podujatím, ktoré organizuje Miestna akčná skupina Združenie Dolný Žitný ostrov na Slovensku v dňoch 10. – 12. júla 2015 pod vedením predsedkyne MAS Združenia Dolný Žitný ostrov Ing. Rozálie Szalay. V rámci pripraveného programu účastníci okrem workshopov navštívia Komárňanskú pevnosť, členské obce MAS Združenia Dolný Žitný ostrov, Rímske a národopisné múzeum Kelemantia, pozostatky Rímskeho vojenského tábora v Iži. Zažijú atmosféru Žitno-ostrovných slávností ľudovej piesne a tanca.
Nasledujúcim podujatím bude podujatie v Chorvátsku v meste Pazin v dňoch 22.-24.7.2015 organizované vedúcim partnerom projektu. Ďalšie podujatia sa budú konať v Bosne a Hercegovine, Čechách, Rumunsku, Taliansku, Poľsku a v Slovinsku v roku 2016. Záverečné podujatie projektu sa uskutoční v meste Trakai v Litve v roku 2017. Projektoví partneri na záver projektu podpíšu zmluvy o spolupráci a vytvoria sieť spolupráce na úrovni EÚ.
Cieľom projektu je výmena know-how medzi miestnymi akčnými skupinami v krajinách EU, posilnenie inštitúcie občianstva v Európskej únii a zlepšenie podmienok pre demokratickú a občiansku participáciu na úrovni EÚ. Zároveň sa zlepší informovanosť verejnosti o výhodách integrácie v EÚ a programoch na miestnej úrovni: Prostredníctvom projektu chcú projektoví partneri poukázať aj na to, ako EÚ programy a projekty zlepšujú kvalitu života na miestnej úrovni hlavne v kontexte zapojenia občanov do regionálneho rozvoja a tvorby politiky. Projekt bude slúžiť aj ako príklad dobrej praxe pre miestne komunity ako vytvoriť sieť spolupráce na úrovni EÚ.
 

pozvánka

invitation

Stratégia CLLD

Milí obyvatelia,

pripravujeme Stratégiu CLLD (miestny rozvoj, vedený komunitou) pre územie MAS Združenie Dolný Žitný ostrov.

Zisťujeme čo sa Vám páči, čo nepáči a čo by Ste radi zmenili a ako. Zapojte sa prosím do rozhodovania o našej spoločnej budúcnosti. Na Vašom názore záleží! Ďakujeme.

 

Dotaznik LEADER CLLD:

http://goo.gl/forms/Ve82PSDyVa
 

CLLD stratégia

Kedves Lakosok!

 

Az Alsó-csallóközi Társulás Helyi Akciócsoport CLLD (helyi közösségek által irányított helyi fejlesztés) stratégiáját készítjük.

Szerenénk megtudni mi tetszik és mi nem tetszik Önöknek a régióban, mit változtatnának meg. Alakítsák Önök is a régió jövőjét, kapcsolódjanak be a döntésekbe. Fontos az Önök véleménye!

Köszönjük!

 

LEADER CLLD kérdőív:

http://goo.gl/forms/XjnyyulKdq
 

ZBER PROJEKTOVÝCH NÁVRHOV

Miestna akčná skupina Združenie Dolný Žitný ostrov sa chce aj v období 2014 – 2020 uchádzať o finančné prostriedky z fondov Európskej únie a následne podporovať projekty obcí, podnikateľov i občianskych organizácií v území MAS.

Základným predpokladom pre získanie týchto finančných prostriedkov je spracovanie stratégie miestneho rozvoja, v ktorej si MAS Združenie Dolný Žitný ostrov definuje aktivity, ktoré bude v nasledujúcom období finančne podporovať.

Jedným z podkladov pre určenie týchto aktivít bude aj databáza projektových zámerov, ktorá bude spracovaná z doručených formulárov. Podnikatelia budú mať možnosť získať 50% z celkového rozpočtu projektu (maximálne ale 100 000 eur).

Preto chceme požiadať všetkých podnikateľov, aby vyplnili priložený nezáväzný formulár a pomohli nám identifikovať oblasti, aktivity, ktoré budú v nasledovnom období podporené. Vyplnený formulár doručte do kancelárie MAS Združenie Dolný Žitný ostrov v tlačenej alebo elektronickej podobe najneskôr do 29.05.2015 do 12.00 hod:

osobne alebo poštou: RRA Komárno, Nádvorie Európy 50/1, 945 01 Komárno
mailom: maszdzo@gmail.com (predmet správy: projektový zámer)

 

projekt_zamer
 

Anketa k tvorbe stragégie CLLD

Milí členovia záujmových skupín,

prosíme Vás o vyplnenie rýchlej ankety. Zapojte sa prosím do rozhodovania o našej spoločnej budúcnosti. Na Vašom názore záleží! Ďakujeme.

Anketa pre záujmové skupiny týkajúca sa uprednostňovaných opatrení:

http://goo.gl/forms/ZJL7NsXxlN

 

Nová publikácia

MAS Združenie Dolný Žitný ostrov v roku 2013 realizovala projekt v rámci programu LEADER, Opatrenia 4. Podpora projektov spolupráce verejno - súkromných partnerstiev v spolupráci s maďarským partnerom Vértes – Gerecse Vidékfejlesztési Közösség, ktorý bol financovaný z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Cieľom projektu bola podpora medzinárodnej spolupráce medzi miestnymi akčnými skupinami v pohraničnom území. Výsledkom projektu je informačná publikácia, ktorá obe miestne akčné skupina predstavuje a prispieva k rozvoju ich ďalšej spolupráce v programovom období 2014-2020.

Publikáciu si môžete stiahnuť tu:

Spolupráca miestnych akčných skupín Združenie DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV (SK) a VÉRTES – GERECSE (HU)

 

 

Pozvánka za člena MAS ZDŽO

dsc_7099_

Členmi MAS môžu byť záujemcovia, pôsobiace na území členských obcí, a to:
- Obce
- Ostatné verejné organizácie (štátna správa, verejnoprávne inštitúcie)
- Podnikateľský sektor (živnostníci, obchodné spoločnosti, družstvá, podnikateľské záujmové organizácie)
- Neziskový sektor (záujmové združenia právnických osôb, občianske združenia, neziskové organizácie)
- Fyzické osoby (aktivisti z územia).
 

 

V rámci aktuálneho ročníka programu LEADER sa s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja v roku 2013 realizovalo na území Miestnej akčnej skupiny Dolný Žitný ostrov spolu 10 projektov. Projekty v rámci výzvy ISMR/2013-Op123/1 podali obce Bodza, Čalovec, Číčov, Okoličná na Ostrove, Tôň, Združenie obcí Dolný Žitný ostrov, Občianske združenie Kóczán Mór, Občianska iniciatíva – Ing. Milan Lehocký, Erika Bekeová a podnikateľka Denisa Vargová.
 

Žiadateľ Obec            Projekt/predmet Celkové náklady v EUR

NSK 95% z

celkového rozpočtu

projektu v EUR

Denisa Vargová Zlatná na Ostrove „Podpora propagácie MAS Dolný Žitný ostrov“
- nákup výstavného stanu veľkosti cca 3x3m označeného textom MAS „ZDŽO“, resp. kontaktnými údajmi
666,67 400
Obec Bodza Bodza „Rekonštrukcia okolia historickej budovy“
- úprava a vytvorenie estetického verejného priestranstva okolo 100 ročnej budovy OcÚ (prepojenie verejného priestranstva s miestnou komunikáciou oproti budove OcU - 50 m2 chodníka a 150 m2 parkoviska oproti obecnému úradu.
3073,70 2920
Obec Číčov Číčov „Modernizácia detského ihriska v obi Číčov“
- obnovenie oddychovej zóny na verejnom priestranstve s detským ihriskom
1105,30 1050
Obec Čalovec Čalovec „Rozhlas v obci Čalovec“
- výmena reproduktorov, obnova vedenia a modernizácia centrály miestneho rozhlasu
1300 1235
Občianska iniciatíva - Ing. Milan Lehocký Kameničná Festival „Kohúti perkelt“
- výroba pivných stolov a lavíc
3136,90 2980
Občianska iniciatíva - Erika Bekeová Klížska Nemá „Slávnosti tradičných ľudových piesní a tancov“
- skákací hrad pre deti
1052,70 1000
Obec Okoličná na Ostrove Okoličná na Ostrove „Výsadba stromoradia“
- úprava časti verejnej plochy, parku v centre obce Okoličná na Ostrove priamo pri kultúrnom dome , výsadba líp
1747,40 1660
Obec Tôň Tôň „Rekonštrukcia okolia budovy obecného úradu“
- spevnenie plochy vstupného priestoru pred budovou OcÚ, úprava okolitého verejného priestranstva, prepojenie miestnej komunikácie s priestorom pred OcÚ, obnova parkoviska
1157,90 1100
Občianske združenie Kóczán Mór Zlatná na Ostrove „Dni Mostu priateľstva v obci Zlatná na Ostrove – XVII. ročník“
- výroba pivných stolov a lavíc
3136,90 2980
Združenie obcí Dolného Žitného ostrova Veľké Kosihy „Podpora propagácie združenia“
- nákup stanu veľkosti cca 10x5m označeného textom MAS „ZDŽO“, resp. kontaktnými údajmi
2505,30 2380

 

 

Vážení obyvatelia, 1.8.2013 bola podpísaná zmluva o poskytnutí dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja na implementáciu Integrovanej stratégie Miestnej akčnej skupiny Združenie Dolný Žitný ostrov. Občianske združenia registrované podľa zákona č. 83 s pôsobnosťou na obecnej úrovni, spoločenské organizácie, občianske iniciatívy, teda skupiny minimálne 3 občanov a obce budú môcť žiadať nenávratný finančný príspevok. MAS Združenie Dolný Žitný ostrov vyhlási dňa 12.8.2013 výzvu na podávanie projektov. Bližšie informácie: masdolnyzitnyostrov@gmail.com, Laura Nagy

Zmluva s ÚNSK na rok 2012 podpísaná

5. septembra 2012 nadobudla účinnosť zmluva medzi NSK a MAS ZDŽO, následne zasadalo predsednícvto MAS Združenie Dolný Žitný ostrov. Boli dohodnuté ďalšie kroky potrebné k úspešnej implementácii aktivít obcí a neziskových organizácií z dotácie NSK. Bude pripravená Výzva na predkladanie Žiadostí o nenávratný fimnančný príspevok z dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2012. Budú môcť byť realizované projekty vo výške vyše 21.102 EUR, z čoho 19.772 EUR bude financovaných z dotácie NSK pre MAS ZODŽO na rok 2012 .

MAS Združenie Dolný Žitný ostrov v roku 2013 realizovala projekt v rámci programu LEADER, Opatrenia 4. Podpora projektov spolupráce verejno - súkromných partnerstiev v spolupráci s maďarským partnerom Vértes – Gerecse Vidékfejlesztési Közösség, ktorý bol financovaný z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Cieľom projektu bola podpora medzinárodnej spolupráce medzi miestnymi akčnými skupinami v pohraničnom území. Výsledkom projektu je informačná publikácia, ktorá obe miestne akčné skupina predstavuje a prispieva k rozvoju ich ďalšej spolupráce v programovom období 2014-2020.

Publikáciu si môžete stiahnuť tu:

Spolupráca miestnych akčných skupín Združenie DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV (SK) a VÉRTES – GERECSE (HU)

 

 

 

GOLDEN AGE OF CITIZENSHIP

Projekt „Golden Age of Citizenship“ financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanov

Platí pre akciu 1, opatrenie 1.1 Stretnutia občanov v rámci družobných partnerstiev miest

 

Projekt umožnil stretnutie 759 občanov, z ktorých 300 občanov pochádzalo z obce Zlatná na Ostrove (Slovenská republika), 80 občanov zo Združenia obcí Most Priateľstva (Slovenská republika), 40 občanov zo Združenia obcí Dolného Žitného ostrova (Slovenská republika), 131 občanov z Vértes – Gerecse Vidékfejlesztési Közösség (Maďarsko), 45 občanov z obce Ács (Maďarsko), 47 občanov z obce Kocs (Maďarsko), 15 občanov z mesta Dumbravita (Rumunsko), 30 občanov z mesta Nový Knín (Česká republika), 15 občanov z Association of Danube River Municipalities „Danube“ (Bulharská republika), 15 občanov z Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju (Poľská republika), 41 občanov z Centrul Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita (Rumunsko).

Stretnutie sa uskutočnilo v obci Zlatná na Ostrove v Slovenskej republike v dňoch od 5.7.2013 do 7.7.2013.

Dňa 5.7.2013 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na zoznámenie sa s účastníkmi z partnerských obcí a organizácií. Konalo sa slávnostné privítanie hostí z partnerských obcí a organizácií. Každý partner sa predstavil a prezentoval svoju organizáciu. Ďalej sa konalo slávnostné otvorenie EU informačného stánku, prezentácia o EÚ a otvorenie výstavy (fotografií, umeleckých diel). Večer sa konalo kultúrne predstavenie, na ktorom vystupovali občania z partnerských organizácií, prezentovali ľudové tance a ľudové piesne typické pre daný región.

Dňa 6.7.2013 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na tradíciu obce Zlatná na Ostrove a partnera Nový Knín. Konal sa celodenný program na brehu Dunaja – ryžovanie zlata. Ďalej sa konali rodinné programy, partneri predstavili svoje tradičné remeslá, tradičnú kuchyňu, kultúrne vystúpenia, športové aktivity. Konalo sa aj stretnutie mladých detektívov, ktorí svojimi fotografiami poukázali na problémy v partnerských obciach, mestách. Spolu so zástupcami partnerov diskutovali o možných riešeniach miestnych problémov.

Dňa 7.7.2013 účastníci stretnutia sa spoločne zúčastnili na omši. Následne sa konalo stretnutie partnerov, na ktorom partneri diskutovali o možnostiach budúcej spolupráce a nasledovalo slávnostné podpisovanie partnerských zmlúv. Obec Zlatná na Ostrove podpísala priateľskú partnerskú zmluvu s obcou Kocs (Maďarsko), so združením Vértes – Gerecse Vidékfejlesztési Közösség (Maďarsko), s mestom Novým Knín (Česká republika), s mestom Dumbravita (Rumunsko), so združením Association of Danube River Municipalities „Danube“ (Bulharská republika), s Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju (Poľská republika), s Centrul Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita (Rumunsko).

Cielmi podujatia boli:

Vzájomné spoznávanie sa medzi občanmi partnerov, vymieňanie skúseností, spoznávanie kultúry, tradícií, názorov a hodnôt a uvedomenie si dôležitosti udržiavať jedinečnosť každého Európskeho národa a zároveň budovať zjednotenú Európu.
Skúsenosť aktívnej občianskej účasti na miestnej úrovni
Podnecovanie občanov, aby sa angažovali na európskej úrovni a prispeli tým k rozvoju aktívneho európskeho občianstva.
Posilňovanie zodpovednosti účastníkov za európsku integráciu.

Fotografie z podujatia nájdete v sekcii "fotogaléria".

 

„Golden Age of Citizenship“ című Európai Únió által az Európa a polgárokért programon belül támogatott pályázat

Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan „Testvérvárosok polgárainak találkozói”

A pályázatnak köszönhetően 759 európai polgár találkozására került sor, amelyből 300 polgár Csallóközaranyosról (Szlovákia), 80 polgár a Hídverő Társulás térségéből (Szlovákia), 40 polgár az Alsó Csallóközi Községek Szövetségéből (Szlovákia), 131 polgár a Vértes – Gerecse Vidékfejlesztési Közösség térségéből (Magyarország), 15 polgár Dumbravita városból (Románia), 30 polgár Nový Knín-ből (Csehország), 15 polgár az „Association of Danube River Municipalities„ Danube“-ból (Bulgária), 15 polgár a Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju-ból (Lengyelország) és 41 polgár a Centrul Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita-ból (Románia).

A közös találkozóra 2013. július 5. – 7. között került sor a szlovák Csalloközaranyoson.

2013. Július 5. a résztvevők közös ismerkedésnek volt szentelve. A partnerek és a vendégek részére ünnepélyes fogadtatást rendeztek a szervezők. Minden partner teret kapott a községe, ill. szervezete bemutatására. Ezen kívül egy prezentációval az európai Únióról ünnepélyesen meg lett nyitva az EU stand és a fényképek, műalkotások kiállítása. Este egy kulturális rendezvény keretén belül regionális néptáncok és népdalok kerültek bemutatásra.

2013. Július 6. a szervező szlovák Csallóközaranyos Község és a cseh Nový Kník város hagyományai voltak bemutatva. A Duna partján egész napos rendezvény fojt, melynek fő attrakciója az aranymosás volt. Ezen kívül családi programok, képzőművészek, tradicionális ételek, kulturális fellépések, sport programok várták a nagyközönséget. Ugyanabban az időben fiatal nyomozók találkoztak Csallóközaranyoson, akik fényképeik által rámutattak a környezeti problémákra az egyes községekben, városokban. Együtt a partnerek képviselőivel megvitatták a lehetséges megoldásokat a helyi problémák megoldására.

2013. Július 7.-én a partnerek képviselői szent misén vettek részt . Ezután a partnerek hivatalos találkozójára került sor, amelyen megvitatták a jövőbeli együttműködési lehetőségeket és aláírták a partnerségi szerződést (Kocs Község, HU, Csallóközaranyos, SK, Vértes – Gerecse Vidékfejlesztési Közösség, HU, Novým Knín, CZ, Dumbravita, RO, Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju, PL, Centrul Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita, RO) .

A projekt céljai:

Kapcsolatok bővítése az EU polgárok között, tapasztalatcsere, az egyes kultúrák, hagyományok, vélemények és értékek megismerése, a kulturális eltérések megtartása és egyben az egyesült Európa építése.
Tapasztalatok az aktív polgári részvétellel helyi szinten
Ösztönözni az embereket, hogy vegyenek részt az európai szintű fejlesztésben, így hozzá járulva az aktív európai polgárság fejlődéséhez
Megerősíteni a résztvevők felellőségét az európai integráció fejlesztéséért

Fényépek a rendezvényről a "fotogaléria" sekcióban találhatók.

Podpora ÚNSK