Zmluva s ÚNSK na rok 2011 podpísaná

Zmluva o podpore NSK našim aktivitám je podpísaná!

Dňa 14. júna 2011 bola podpísaná zmluva o poskytnutí dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja na implementáciu Integrovanej stratégie Miestnej akčnej skupiny Združenie Dolný Žitný ostrov. Občianske združenia registrované podľa zákona č. 83 s pôsobnosťou na obecnej úrovni, spoločenské organizácie, občianske iniciatívy, teda skupiny minimálne 3 občanov a obce budú môcť žiadať nenávratný finančný príspevok. MAS Združenie Dolný Žitný ostrov vyhlási dňa 20.6.2011 výzvu na podávanie projektov. Bližšie informácie: mas.dolnyzitnyostrovvgmail.com, Laura Nagy