O nás

duna

V súčasnosti má občianske združenie MAS ZDŽO 74 členov a zahŕňa územie 33 obcí. Z okresu Komárno 30 obcí, z toho 2 obce so štatútom mesta – Komárno a Kolárovo a 3 obce z okresu Nové Zámky. Vytvorenie spoločnej MAS pozdĺž Dunaja od Číčova po Kravany nad Dunajom by nebolo možné bez zapojenia mesta Komárno, ktoré tvorí geografickú aj hospodársko- sociálnu spojnicu oboch území. Preto predstavitelia oboch MAS (ZDŽO a Most Priateľstva – Hídverő) v roku 2014 oslovili Mesto Komárno so žiadosťou o podporu aktivít v regióne a o vstup do MAS ZDŽO, ktoré má bohatšiu históriu a skúsenosti pri uplatňovaní princípov LEADER. Následne všetky obce východnej časti okresu Komárno vystúpili z MAS Most priateľstva (ktorú následne zrušili) a spoločne so zástupcami podnikateľov a neziskových organizácií so svojho územia, vstúpili do MAS ZDŽO a vzniklo tak homogénne, spoločensky súdržné územie, ktoré ako cieľovú oblasť charakterizujú spoločné tradície, miestna identita, zmysel pre spolupatričnosť ale i spoločné potreby a očakávania. 

V rámci Združenia obcí Dolný Žitný ostrov v roku 2007 vznikla iniciatíva na prípravu implementácie Prístupu LEADER. V záujme integrácie všetkých spoločenských sfér do rozvojového procesu bolo založené občianske združenie Združenie Dolný Žitný ostrov s cieľom sformulovať miestnu akčnú skupinu. Združenie rozbehlo plnohodnotnú prípravu na Program Leader vďaka podpore Nitrianskeho samosprávneho kraja vo dvoch kolách v rokoch 2007 a 2008. Mikroregión zriadil a prevádzkuje regionálnu skládku odpadov.
V súčasnosti funguje verejno-súkromné partnerstvo formou občianskeho združenia s názvom Miestna akčná skupina Združenie Dolný Žitný ostrov (ďalej „MAS ZDZO“), ktoré bolo do registra MV SR zapísané dňa 31.10.2008 a vzniklo z iniciatívy združenia samospráv Združenie obcí Dolného žitného ostrova spájajúceho 18 obcí z juho-západnej časti okresu Komárno, ktoré vyvíja svoje aktivity už od 30.1.1998, ako pokračovanie občianskeho Združenia Dolný Žitný ostrov založeného v roku 2007. Okrem riešenia individuálnych aktuálnych problémov členských obcí, občanov a organizácií si uvedomujeme potrebu širšej spolupráce a prípravy viacsektorovej spoločnej rozvojovej stratégie územia, a preto iniciujeme zapojenie vzniknutej MAS do prípravy územia na prístup Leader.
 

Vízia MAS ZDZO

zemne_6

Územie Miestnej akčnej skupiny Združenie Dolný Žitný ostrov je atraktívne a konkurencieschopné územie, ktoré poskytuje dostatočné možnosti pre pracovné uplatnenie a dôstojný zárobok za svoju prácu v sociálnej, zelenej a striebornej miestnej ekonomike, má vybudované siete a infraštruktúru integrujúcu znevýhodnené skupiny obyvateľstva, ponúka zmysluplné využívanie voľného času, uchováva si svoj vidiecky charakter pri využití endogénnych zdrojov pre svoj trvalo udržateľný rozvoj. V záujme využívania miestneho hospodárskeho potenciálu konzumujú obyvatelia miestne potraviny a spolupracujú aj v oblasti vidieckeho cestovného ruchu, so zvláštnym dôrazom na prezentáciu regionálnych hodnôt.

Ciele - strategický a špecifické

413665_4685

V záujme napĺňania vízie v dlhodobom časovom horizonte stanovili nasledovný strategický cieľ:  „Do roku 2023 prispieť k zvyšovaniu konkurencieschopnosti a dosiahnutiu vyváženého rozvoja územia MAS ZDŽO vrátane vytvárania udržateľných pracovných miest, zvyšovania atraktivity a spolupráce v území a zabezpečenia podmienok pre znižovanie sociálneho vylúčenia obyvateľov.“


Strategický cieľ má byť realizovaný prostredníctvom 4 priorít, ktoré vychádzali z dôležitých oblastí: Posilnenie životaschopnosti a konkurencieschopnosti podnikov, ich sieťovanie, Podpora sociálneho začleňovania (znižovanie rizika sociálneho vylúčenia) a vytváranie podmienok pre vyššiu a kvalitnejšiu zamestnanosť, Zvýšenie kvality infraštruktúry obcí a rozvoj mestsko-vidieckych vzťahov, Efektívna činnosť MAS ZDŽO.