Členovia MAS Združenie Dolný Žitný ostrov

V súčasnosti má občianske združenie MAS ZDŽO 74 členov a zahŕňa územie 33 obcí. Z okresu Komárno 30 obcí, z toho 2 obce so štatútom mesta – Komárno a Kolárovo a 3 obce z okresu Nové Zámky. Pre toto územie vypracovali spoločne túto Stratégiu CLLD. Členská základňa, ale aj výkonný a kontrolný orgán boli od začiatku formované na princípe verejno-súkromného partnerstva s ohľadom na spravodlivé rozdelenie rozhodovacích práv z geografického hľadiska medzi východnou a západnou časťou okresu Komárno. Členskú základňu tvorí 33 samospráv (verejný sektor, 40,74%, z toho 2 mestá a 31 obcí), ostatnými členmi sú zástupcovia subjektov neziskového sektora a podnikateľských subjektov. Tento princíp bol uplatnený aj v zložení výkonného orgánu (Predsedníctvo, 7 členov), ktoré je zastúpené jednotlivými sektormi v pomere 3:4 aj v kontrolnom orgáne (Revízna komisia, 5 členovia), kde je pomer 2:3. Počet členov v jednotlivých obciach súvisí s celkovou úrovňou verejného života v týchto obciach. Celkovo je možné zhodnotiť, že verejno-súkromné partnerstvo je vyvážené po stránke geografickej, sektorovej, inštitucionálnej aj socio-ekonomickej.